جدیدترین محصولات


Male Alpine Goat - Livestock

نر بز آلپاین - دام

One year old alpine goat

بز یکساله آلپاین

Sale of Alpine female goats

فروش بزغاله ماده آلپاین

Ostrich training course - in person

دوره آموزش شترمرغ - حضوری

Turkey training course - in person

دوره آموزش بوقلمون - حضوری

Romanov sheep training course - in person

دوره آموزش گوسفند رومانوف - حضوری

Besson training course - in person

دوره آموزش بزسانن - حضوری

Murcia kid seven to eight months

بزغاله مورسیا هفت الی هشت ماهه

Murcia goat is 100% pregnant

بز مورسیا آبستن صددرصد

Murcia goat Murcia four to five months

بزغاله مورسیا جفت نر و ماده 4 الی 5 ماهه

Romanov lamb four months old

بره رومانوف حدود چهارماهه

Romanov four-month-old lamb

بره رومانوف چهارماهه الی پنج ماهه

Romanov lamb quarter

بره رومانوف سه ماهه

15-day-old ostrich chicks

جوجه شترمرغ 15 روزه

10-day ostrich chickens

جوجه شترمرغ 10 روزه

Romanov ewes second to third abdomen

میش رومانوف شکم دوم الی سوم به بعد

One month old ostrich chicks

جوجه شترمرغ یک ماهه

Hatchery ostrich chickens

جوجه شترمرغ هچری

Sale of goats

فروش بزغاله سانن

Saanen Goat

بزسانن

 

جدیدترین اخبار فرادام