جدیدترین محصولات


Sheep juicer - automatic

آبشخور گوسفند - اتوماتیک

Electric jet heater - poultry

جت هیتر برقی - مرغداری

One month old bourbon chick - turkey

جوجه یکماهه بوربون - بوقلمون

One day old turkey chick - bourbon

جوجه بوقلمون یکروزه - بوربون

Fattening ostriches

شترمرغ پرواری

Romanov ram sheep - livestock

گوسفند قوچ رومانوف - دامپروری

Afshar lamb - three to four months

بره پرواری افشار - سه الی چهارماهه

Afshar three to four month old lamb

بره سه الی چهارماهه افشار - ماده

Shawl male sheep - livestock

گوسفند نر شال - فروش کیلویی

One year old alpine goat

بز یکساله آلپاین

Sale of Alpine female goats

فروش بزغاله ماده آلپاین

Ostrich training course - in person

دوره آموزش شترمرغ - حضوری

Turkey training course - in person

دوره آموزش بوقلمون - حضوری

Romanov sheep training course - in person

دوره آموزش گوسفند رومانوف - حضوری

Besson training course - in person

دوره آموزش بزسانن - حضوری

Murcia goat is 100% pregnant

بز مورسیا آبستن صددرصد

Murcia goat Murcia four to five months

بزغاله مورسیا جفت نر و ماده 4 الی 5 ماهه

Romanov lamb four months old

بره رومانوف حدود چهارماهه

Romanov four-month-old lamb

بره رومانوف چهارماهه الی پنج ماهه

15-day-old ostrich chicks

جوجه شترمرغ 15 روزه

 

جدیدترین اخبار فرادام